Zwinstreek

Over het ontstaan van de Zwinstreek

10.000 jaar geleden was de Vlaamse kustvlakte een zoetwatermoeras. Afgestorven plantendelen vormden een dikke laag veen. Een brede duinengordel schermde dit gebied af van de zee. Door de zeespiegelstijging, 3000 jaar geleden, drong de zee het land binnen. Door de getijdenwerking ontstonden geulen en kleinere kreken. Omdat het landschap daardoor twee maal per dag door de zee overspoeld werd, zakte het veen in en  ontstonden de zogenaamde slikken. Het terugtrekkende water liet echter telkens een laagje slib achter. Ophoping van de kleideeltjes leidde tot het ontstaan van de schorren, die net boven de waterlijn uitstaken en enkel bij springtij (twee maal per maand) onder water kwamen.

In de 8ste en 9de eeuw werden de schorren begraasd door schapen, waarmee de eerste stap werd gezet in de richting van de wolproductie en textielnijverheid.

Halfweg de 12de eeuw overstroomde een deel van de Polders als gevolg van een reeks stormvloeden. Zo ontstond onder meer het Zwin en de huidige Zwinstreek. Pas in de 19de eeuw werd het Zwin helemaal bedijkt.