Waterinfiltratie in de landbouw

Een woordje uitleg over waterinfiltratie in onze regio: wat, waar, waarom.Delen

Waterinfiltratie in de landbouw

Waterinfiltratie is een complex proces dat afhankelijk is van diverse factoren, waarbij de balans tussen bovengronds en ondergrondse opslag van water essentieel is. Het is het proces waarbij water de ondergrond binnendringt en de grondwaterspiegel aanvult. In onze regio, met zijn historische nadruk op waterafvoer, moeten we nu voorzichtiger omgaan met kostbaar, zoet water vanwege klimaatveranderingen. De aanpak in de Polders (kleibodem) verschilt daarbij van de aanpak in het Houtland (zand-zandleembodem).

 

In de Polders

In de Polders zetten we in op het opnieuw uitdiepen van historische laantjes, al dan niet in combinatie met een plasdraspomp. Laantjes hadden oorspronkelijk een drainerende functie: water werd via grachten naar grote waterlopen en uiteindelijk onze Noordzee geleid. Op vandaag staan laantjes niet meer in verbinding met het grachtenstelsel maar worden percelen gecontroleerd bevloeid met een plasdraspomp die water vanuit de grenzende waterloop op het perceel pompt. Op die manier krijgt het water de tijd om in de bodem te dringen en wordt de grondwatertafel aangevuld, wat ook de omliggende percelen ten goede komt. De positieve invloed op flora en fauna is mooi meegenomen.

 

© RLHP
© RLHP

In het Houtland

In het Houtland richten we ons op historische en hedendaagse vijvers, poelen en het herstel van grachten- en waterlopenstelsels. Het verbreden en minder diep maken van waterlopen bevordert de waterinfiltratie, terwijl regelbare stuwen en knijpconstructies zorgen voor een gecontroleerde waterafvoer. Afgeschuinde oevers dragen niet alleen bij aan een betere waterdoorstroming bij hogere waterstanden maar hebben ook een positief effect op de biodiversiteit.

 

Met de Blue Deal, een ambitieus programma dat waterschaarste, droogte en wateroverlast gericht wil aanpakken, gaan we op zoek naar geschikte maatregelen op de juiste locaties om zo problemen voor de omgeving, landbouw en natuur tot een minimum beperken. Bekijk de waterkaart maar eens voor een overzicht van de lopende projecten in Vlaanderen.

Samen kunnen we bijdragen aan een veerkrachtige en duurzame toekomst!

Wist je dat...

...de waterkaart enkel de grotere, gebiedsgerichte maatregelen in Vlaanderen weergeeft? Op kleinere schaal zijn er nog heel wat projecten lopende bij particulieren. Een overzicht van deze kleinschalige projecten in het werkingsgebied van het Regionaal Landschap Houtland & Polders kan je zien op de kaart hieronder.

© RLHP
© Regionale Landschappen
Bekijk de Waterkaart